/
/
/
/
HIOKI PW3336 – laboratoryjny miernik mocy AC/DC

HIOKI PW3336 – laboratoryjny miernik mocy AC/DC

Produkt dostępny na zamówienie

0,00 
0,00  netto
Kategoria: mierniki mocy
Producent: Hioki

Chcesz dowiedzieć się o aktualnej cenie produktu?

Zadzwoń: +48 501 457 442 lub napisz: metris@metris.pl

Dodaj do listy życzeń
SKU: PW3336 Kategoria:

WEJŚCIA POMIAROWE
• Typy układów pomiarowych: 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W2M
• Metoda doprowadzania sygnału:
– napięcie: wejście izolowane, rezystancyjny dzielnik napięcia
– prąd: wejście izolowane metodą DCCT od czujnika prądu
• Podzakresy pomiarowe napięcia: AUTO/15,000/30,000/60,000/150,00/300,00/600,00/1000,0 V AC/DC (ustawiane dla każdego układu pomiarowego)
• Podzakresy pomiarowe prądu: AUTO/200,00 mA/500,00 mA/1,0000 A/2,0000 A/5,0000 A/10,000 A/20,000 A/50,000 A AC/DC (ustawiane dla każdego układu pomiarowego
• Podzakresy pomiarowe mocy: Zależą od kombinacji wybranych podzakresów napięcia i prądu: od 3,0000 W do 100,00 kW (dotyczy to też mocy biernej i pozornej)
• Rezystancja wejściowa (50/60 Hz):
– wejście pomiarowe napięcia: 2 MΩ ±0,04 MΩ
– wejście bezpośredniego pomiaru prądu: ≤ 1 mΩ
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
• Metoda pomiaru: Próbkowanie cyfrowe jednocześnie napięcia i prądu \ obliczanie dla jednoczesnego przejścia przez zero
• Częstotliwość próbkowania: ok. 700 kHz
• Rozdzielczość przetwornika a/c: 16 bitów
• Pasma: DC, od 0,1 Hz do 100 kHz
• Źródła synchronizacji: U1, U2, U3, I1, I2, I3, DC (ustawione na 200 ms)
– można je ustawić dla każdego układu pomiarowego
• Mierzone parametry:
– napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, współczynnik mocy, kąt fazowy, częstotliwość, sprawność, całka prądu, całka mocy czynnej, czas całkowania, wartość szczytowa przebiegu napięcia, wartość szczytowa przebiegu prądu, współczynnik szczytu napięcia, współczynnik szczytu prądu, prąd uśredniony w czasie, moc czynna uśredniona w czasie, współczynnik tętnień napięcia, współczynnik tętnień prądu
– parametry harmoniczne: wartość skuteczna napięcia harmonicznych, wartość skuteczna prądu harmonicznych, moc czynna harmonicznych, całkowite odkształcenia napięcia harmonicznych, całkowite odkształcenia prądu harmonicznych, przebieg składowej podstawowej napięcia, przebieg składowej podstawowej prądu, przebieg składowej podstawowej mocy czynnej, przebieg składowej podstawowej mocy pozornej, przebieg składowej podstawowej mocy biernej, przebieg składowej podstawowej współczynnika mocy (współczynnika mocy przesunięcia), przebieg składowej podstawowej różnicy faz prądu i napięcia, różnica faz sygnału podstawowego napięcia międzykanałowego, różnica faz sygnału podstawowego prądu międzykanałowego, procentowa zawartość napięcia harmonicznych, procentowa zawartość prądu harmonicznych, procentowa zawartość mocy czynnej harmonicznych
– następujące parametry można załadować jako dane w trakcie komunikacji z komputerem, lecz nie są one wyświetlane: kąt fazowy napięcia harmonicznych, kat fazowy prądu harmonicznych, różnica faz prądu i napięcia harmonicznych
• Prostowniki (wybór trybu pracy):
AC+DC: pomiar AC+DC – wyświetlanie wartości True RMS napięcia i prądu
AC+DC Umn: pomiar AC+DC – wyświetlanie wartości przekonwertowanych RMS wyprostowanej wartości średniej dla napięcia i wartości True RMS dla prądu
DC: pomiar DC – wyświetlanie średnich prostych dla napięcia i prądu, wyświetlanie dla mocy czynnej wartości wartości obliczonych ze wzoru: wartość DC napięcia x wartość DC prądu)
AC: pomiar AC – wyświetlanie wartości obliczonych dla napięcia i prądu, wyświetlanie dla mocy czynnej wartości obliczonych ze wzoru: √(wartość AC+DC)² – (wartość DC)²
FND: wyciąganie z pomiaru harmonicznych i wyświetlanie składowej podstawowej

• Filtr przejścia przez zero: 500 Hz/200 kHz
– 500 Hz: od 0,1 Hz do 500 Hz
– 200 kHz: od 0,1 Hz do 200 kHz
• Maksymalne napięcie skuteczne szczytowe: ±600% każdego podzakresu napięciowego, z wyjątkiem podzakresów 300 V, 600 V i 1000 V: ±1500 V szczytowe
• Maksymalne prąd skuteczny szczytowy: ±600% każdego podzakresu prądowego, z wyjątkiem podzakresów 20 A i 50 A: ±100 A szczytowy
• Podstawowa dokładność pomiaru: 0,15% (napięcia, prądu i mocy)
– Dokładne dane patrz tablica na str.8 ulotki w pdf
POMIAR NAPIĘCIA, PRĄDU I MOCY
• Typy pomiaru: prostowniki: AC+DC, DC, FND, AC+DC Umn
• Efektywny zakres pomiaru:
– Napięcie: od 1% do 130% wartości pełnozakresowej (z wyj. do ±1500 V wartości szczytowej i 1000 V wartości skutecznej)
– Prąd: od 1% do 130% wartości pełnozakresowej
– Moc czynna: od 0% do 169% wartości pełnozakresowej(warunek: moc jest definiowana, gdy napięcie i prąd wypadają wewnątrz efektywnego zakresu pomiarowego)

• Zakres wyświetlania:
– Napięcie/prąd: od 5% do 140% podzakresu ( tłumienie zera, gdy < 0,5%)
– Moc czynna: od 0% do 196% podzakresu (brak tłumienia zera)
• Polaryzacja:
– Napięcie/prąd: wyświetlana, gdy jest używany prostownik DC
– Moc czynna: + (dodatnia): pobieranie mocy (znak polaryzacji nie jest wyświetlany), – (ujemna): oddawanie mocy lub moc oddawana
Pomiar częstotliwości
• Liczba kanałów pomiarowych: 3
• Źródło sygnału pomiarowego: Wybór z: U (VHz) lub (AHz)(na kanał)
• Metoda pomiaru: Obliczanie z okresu przebiegu wejściowego(liczenie odwrotności)
• Zakres pomiaru: od 500Hz/200 kHz (sprzężenie z filtrem przejścia przez zero)
• Dokładność pomiaru: ±0,1% w.w. ± 1 cyfra (od 0 °C do 40 °C)
• Efektywny zakres pomiaru: od 0,1 Hz do 100 kHz
– Przy sygnale wejściowym sinusoidalnym jest = co najmniej 20% zakresu pomiarowego źródła sygnału pomiarowego.
– Ustawienie dolnej wartości granicznej sygnału pomiarowego: 0,1 s/1 s/10 s
– Format wyświetlania: Od 0,1000 Hz do 9,9999 Hz, od 9,900 do 99,999 Hz, od 99,00 Hz do 999,99 Hz, od 9900 kHz do 9,9999 kHz, od 99,00 kHz do 220,00 kHz
Pomiar współczynnika szczytu napięcia, pomiar współczynnika szczytu prądu
• Typy pomiaru:
Prostowniki:
– Moc pozorna/moc bierna/współczynnik mocy: AC+DC, AC, FND, AC+DC Umn
– Kąt fazowy: AC, FND
• Efektywny zakres pomiarowy: Taki jak efektywny zakres pomiarowy napięcia, prądu i mocy czynnej
• Zakres wyświetlania:
– Moc pozorna/moc bierna: od 0% do 196% podzakresu (brak tłumienia zera)
– Współczynnik mocy: od ±0,0000 do ±1,0000
– Kąt fazowy: od +180,00° do -180,00°
• Polaryzacja:
– Moc pozorna/współczynnik mocy/kąt fazowy: Znak polaryzacji jest przyporządkowywany w odniesieniu do zależności wyprzedzenia/opóźnienia zbocza narastającego przebiegu napięcia i brzegu narastającego przebiegu prądu:
+: Gdy prąd opóźnia się w odniesieniu do napięcia (znak polaryzacji nie jest wyświetlany)
-: Gdy prąd wyprzedza napięcie
Pomiar wartości szczytowej przebiegu napięcia/pomiar wartości szczytowej przebiegu prądu
• Metoda pomiaru: Jest mierzona wartość szczytowa przebiegu (zarówno dla polaryzacji dodatniej jak ujemnej), bazując na wartościach chwilowych napięcia
• Częstotliwość próbkowania: ok. 700 kHz
• Konfigurowanie przebiegu:
Zakres wartości szczytowej napięcia: patrz tablica na str. 8 ulotki w pdf.
Zakres wartości szczytowej prądu: patrz tablica na str. 8 ulotki w pdf.
• Dokładność pomiaru: Taka sama, jak dokładność pomiaru napięcia i prądu przy DC i, gdy 10 Hz ≤ f ≤ 1 kHz (w.p.: zakres szczytowego napięcia lub zakres szczytowego prądu). Zapewniana jako wartość odniesienia, gdy 0,1 Hz ≤ f < 10 Hz i, gdy przekracza 1 kHz
• Zakres wyświetlania: od ±0,3% do 102% podzakresu napięcia szczytowego lub podzakresu prądu szczytowego (poddawane tłumieniu zera są wartości mniejsze od ±0,3%)
Pomiar współczynnika szczytu napięcia/współczynnika szczytu prądu
• Metoda pomiaru: Wartości są obliczane z wartości wyświetlanych za każdym odstępem odświeżenia obrazu dla napięcia i wartości szczytowych przebiegu napięcia lub prądu i wartości szczytowych przebiegu prądu
• Efektywny zakres pomiaru: Jak zakresy pomiarowe skutecznej wartości przebiegu prądu i prądu lub wartości szczytowej przebiegu napięcia lub napięcia
• Zakres wyświetlania: od 1,0000 do 612,00 (brak polaryzacji)
Sterowanie synchronizowane
• Funkcje: Czasy obliczania, odświeżania wyświetlania, odświeżania danych, zdarzenia startu/stopu/resetu całkowania, operacja zamrożenia wskazania wyświetlacza, operacja blokady przycisków i operacja zerowanie dla PW3337 pracujących jako urządzenie podrzędne (slave) zsynchronizowanych z PW3337 pracujących jako urządzenie nadrzędne (master).
• Wyprowadzenie: gniazdo BNC x 1 (nieizolowane)
• Nazwa wyprowadzenia: EXT SYNC (zewnętrzna synchronizacja)
• Ustawienia WE/WY (I/O):
– Off (wyłączone): Funkcja sterowania synchronizowanego wyłączona
– In (we.): Wyprowadzenie EXT SYNC jest ustawione na „wejście”, a dedykowany sygnał synchronizacji może być doprowadzony (slave)
– Off (wyłączone: Wyprowadzenie EXT SYNC jest ustawione na „wyjście”, a dedykowany sygnał synchronizacji może być wyprowadzony (master)
• Liczba urządzeń, którymi można sterować w trybie pracy synchronizowanej: 1 urządzenie master i 7 urządzeń slave (w sumie 8 urządzeń)
Pomiar tętnień napięcia i współczynnika tętnień prądowych
• Metoda pomiaru: Obliczanie składowej AC (międzyszczytowej [szerokości piku]) jako proporcjonalnej do składowej napięcia lub prądu DC
• Efektywny zakres pomiaru: Jako podzakresy efektywne wartości szczytowej przebiegu prądu i prądu lub wartości szczytowej przebiegu napięcia i napięcia
• Zakres wyświetlania: od 0,00% do 500,00%
• Wyświetlanie znaku polaryzacji: brak
Pomiar sprawności
• Metoda pomiaru: Obliczanie sprawności η [%] z stosunku wartości mocy czynnej dla kanałów i przewodów
• Tryby pracy w układach pomiarowych i wzory obliczeniowe: Obliczanie bazujące na prostowniku AC+DC mocy czynnej: patrz tablica na stronie 9 ulotki w formacie pdf.
• Efektywny zakres pomiaru: Jako efektywny zakres pomiarowy mocy czynnej
• Zakres wyświetlania: od 0,00% do 200,00%
Funkcje
• Automatyczna zmiana podzakresu pomiarowego (AUTO): Automatycznie zmienia podzakres napięcia i prądu dla danego typu układu pomiarowego, dopasowując go do sygnału wejściowego:
Zmiana podzakresu w górę: Podzakres jest zwiększany, gdy sygnał wejściowy przekroczy 130% podzakresu lub, gdy zostanie przekroczona wartość szczytowa
Zmiana podzakresu w dół: Podzakres jest zmniejszany, gdy sygnał wejściowy spadnie poniżej 15% podzakresu. Jednak podzakres nie jest zmieniany, gdy wartość szczytowa zostanie przekroczona na dolnym podzakresie
• Uśrednianie (AVG): Jest uśredniane napięcie, prąd, moc czynną, moc pozorną i moc bierną
Z uśrednionych danych jest obliczany współczynnik mocy i kąt fazowy.
Są uśredniane wartości pomiarowe inne niż wartości szczytowe, współczynnik mocy, częstotliwość, wartości scałkowane, okres (prądu i napięcia), współczynnik szczytu, wartość tętnień, całkowite odkształcenia harmoniczne oraz harmoniczne.
Metoda uśredniania: Uśrednianie proste
Liczba iteracji uśredniania i odstęp czasowy odświeżania wskazania:
1 (wyłączone): 200 ms/2: 400 ms/5: 1 s/10: 2 s/25: 5 s/50: 10 s/100: 20 s
• Skalowanie (VT, CT): Dotyczy ustawień przekładni CT i VT zdefiniowanych przez użytkownika. Ustawienia te można konfigurować oddzielnie dla każdego typu (trybu) okablowania.
Zakres ustawiania przekładni VT: WYŁĄCZONE (1,0), od o,1 do 1000 (ustawienie: 0000)
Zakres ustawiania przekładni CT: WYŁĄCZONE (1,0), od 0,001 do 1000 (ustawienie: 0000)
• Zamrażanie bieżącego wskazania wyświetlacza (HOLD)
Przyrząd zatrzymuje odświeżanie wskazań wszystkich mierzonych wartości i „zamraża” te wyświetlane wartości dla tego punktu czasowego.
Dla tego punktu czasowego są też zamrażane dane pomiarowe pobierane w trybie komunikacji.

Są kontynuowane obliczenia wewnętrzne (włącznie z czasem całkowania)
Nie jest zamrażane wyprowadzanie analogowe oraz wyprowadzanie przebiegu
• Zamrażanie wskazania wartości maksymalnej/minimalnej (MAX/MIN HOLD)
Wykrywa wartości maksymalną i minimalną z wartości zmierzonych jak również wartości maksymalną i minimalną szczytu przebiegu prądu i napięcia i zamraża je na wyświetlaczu.
W przypadku danych z polaryzacją, są zamrażane wskazania wartości maksymalnej i minimalnej dla bezwzględnych wartości danych (tak, że znaki polaryzacji nie są widoczne).
Są kontynuowane obliczenia wewnętrzne (włącznie z czasem całkowania)
Nie jest zamrażane wyprowadzanie analogowe oraz wyprowadzanie przebiegu
• Zerowanie (0 ADJ):
Układ wejściowy DDCT jest rozmagnesowywany, po czym jest zerowany offset wejściowy prądu
• Blokada przycisków (KEY-LOCK):
Wprowadzanie przyciskami w stanie pomiarowym jest wyłączane, z wyjątkiem przycisków SHIFT i KEY LOCK.
• Podtrzymanie danych: Dane ustawień i całkowania są podtrzymywane, gdy przyrząd zostanie wyłączony i nastąpi zanik zasilania.
• Reset systemu: Są inicjalizowane ustawienia przyrządu
Nie są inicjalizowane ustawienia związane z komunikacją (przepływność, adres i ustawienia związane z LAN)
Pomiar z całkowaniem
• Typy pomiaru:
Prostowniki” AC+DC, AC+DC Umn
Prąd:
Jako wartości scałkowane są wyświetlane wyniki całkowania danych wartości skutecznej (RMS) prądu z każdym odstępem czasowym odświeżania wyświetlacza (ok. 200 ms).
Moc czynna:

Jako wartości scałkowane są wyświetlane wraz ze znakiem polaryzacji wyniki całkowania wartości mocy czynnej obliczone z każdym cyklem wybranego źródła synchronizacji.

(Gdy moc czynna zawiera zarówno składową AC jak i DC, to składowa DC nie będzie całkowana).
• Elementy mierzone
Jednoczesne całkowanie n.w. 6 parametrów dla każdego kanału (całkowita liczba 18 parametrów):
Suma scałkowanych wartości prądu (wyświetlane jako Ah)
Dodatnia wartość scałkowanego prądu (wyświetlana jako Ah+)
Ujemna wartość scałkowanego prądu (wyświetlana jako Ah-)
Suma wartości scałkowanej mocy czynnej (wyświetlana jako Wh)
Dodatnia wartość scałkowanej mocy czynnej (wyświetlana jako Wh+)
Ujemna wartość scałkowanej mocy czynnej (wyświetlana jako Wh-)
• Czas całkowania: Od 1 min do 10000 h, wybierany w blokach 1-minutowych
• Dokładność czasu całkowania: ±100 ppm ±1 cyfra (w zakresie temperatur od 0°C do 40°C)
• Dokładność pomiaru całkowanego: (Dokładność pomiaru prądu lub mocy czynnej) + (±0,01% w.w. ± 1 cyfra)
• Efektywny zakres pomiaru: Do momentu wystąpienia przekroczenia wartości szczytowej napięcia lub prądu
• Rozdzielczość wskazania: 999999 (6 cyfr + kropka dziesiętna)
• Funkcje:
– Zatrzymanie całkowania na podstawie czasu całkowania (timer)
– Wyświetlanie zmierzonego czasu całkowania (wyświetlanego jako TIME)
– Dodatkowe całkowanie przez powtarzane całkowanie startu/stopu
– Podtrzymanie wartości scałkowanych i zmierzonego czasu całkowania w trakcie zaniku zasilania
– Zatrzymanie całkowanie w momencie powrotu zasilania
• Sterowanie zewnętrzne: stop/start całkowania i resetowanie scałkowanych wartości na podstawie sterowania zewnętrznego
• Zakres pomiaru: Odpowiada zakresowi dla zakresu startu całkowania
Pomiar prądu uśrednianego w czasie/pomiar mocy czynnej uśrednianej w czasie (T.AV)
• Metoda pomiaru: Jest obliczana wartość średnia przez podzielenie wartości scałkowanej przez czas całkowania
• Dokładność pomiaru: ±(Dokładność pomiaru mocy czynnej lub prądu)±(±0,01% w.w. ±1 cyfra)
• Efektywny zakres pomiaru: Taki jak efektywny zakres pomiaru prądu lub mocy czynnej
Pomiar harmonicznych (funkcja wbudowana)
• Metoda pomiaru:
– Metoda jednoczesnego obliczania przejścia przez zero (oddzielne okna na kanały zależnie od trybu (układu) pomiarowego)
– Jednorodne ścieśnianie szczelin między zdarzeniami przejść przez zero po przetworzeniu za pomocą filtru przeciw przeinaczaniu
– Obliczenia interpolowane (interpolacja Lagrange’a)
– Gdy częstotliwość synchronizacji wewnątrz zakresu od 45 Hz do 66 Hz spada, to:
Zgodność z normą IEC 61000-4-7:2002
– Mogą występować szczeliny i nakładanie, gdy częstotliwość pomiaru nie jest równa 50 Hz lub 60 Hz
– Gdy częstotliwość synchronizacji wypada poza zakresem od 45 Hz do 66 Hz, to
szczeliny lub nakładanie nie występują.
• Źródło synchronizacji: Jest zgodne ze źródłem synchronizacji (SYNC) dla podstawowych specyfikacji pomiaru
• Liczba kanałów pomiarowych: 3
• Mierzone elementy:
Wartość skuteczna napięcia harmonicznych, zawartość procentowa napięcia harmonicznych, kat fazowy harmonicznych, wartość skuteczna prądu harmonicznych, zawartość procentowa prądu harmonicznych, kąt fazowy prądu harmonicznych, moc czynna harmonicznych, zawartość procentowa mocy czynnej harmonicznych, różnica faz prądu-napięcia harmonicznych, całkowite odkształcenia napięcia harmonicznych, całkowite odkształcenia prądu harmonicznych, przebieg składowej podstawowej napięcia, przebieg składowej podstawowej prądu, przebieg składowej podstawowej mocy czynnej, przebieg składowej podstawowej mocy pozornej, przebieg składowej podstawowej mocy biernej, przebieg składowej podstawowej współczynnika mocy, przebieg składowej podstawowej różnicy faz prądu-napięcia, różnica faz fali podstawowej napięcia międzykanałowego, różnica faz fali podstawowej prądu międzykanałowego
Poniższe parametry można załadować jako dane w trakcie komunikacji z komputerem, lecze nie mogą być one wyświetlone: kąt fazowy napięcia harmonicznych, kąt fazowy prądu harmonicznych, różnica faz prądu-napięcia harmonicznych
• Długość słowa przetwarzania FFT: 32 bity
• Liczba punktów analizy FFT: 4096
• Funkcja okna: okno prostokątne
• Szerokość okna analizy:
45 Hz ≤ f ≤ 56 Hz: od 178,57 ms do 222,22 (10 okresów)
56 Hz ≤ f ≤ 66 Hz: od 181,82 ms do 214,29 ms (12 okresów)
Częstotliwości inne niż powyższe: od 185,92 ms do 214,08
• Szybkość odświeżania danych: Zależy od szerokości okna
• Zakres częstotliwości synchronizacji: od 10 Hz do 640 Hz
• Maksymalny rząd analizy:
Zakres częstotliwości (f) synchronizacji/maksymalny rząd analizy:
10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz: 50.
45 Hz ≤ f < 56 Hz: 50.
56 Hz ≤ f ≤ 66 Hz: 50.

66 Hz < f ≤ 100 Hz: 50.
100 Hz < f ≤ 200 Hz: 40.
200 Hz < f ≤ 300 Hz: 25.
300 Hz < f ≤ 500 Hz: 15.
500 Hz < f ≤ 640 Hz: 11.
• Ustawienie ograniczenia górnego rzędu analizy: od 2. do 50.
• Dokładność pomiaru
w.p.: wartość pełnozakresowa: zakres pomiaru:
Częstotliwość (f)/Napięcie, prąd, moc czynna
DC: ±0,4 w.w. ± 0,2% w.p.
10 Hz ≤ f < 30 Hz: ±0,4% w.w. ± 0,2% w.p.
30 Hz ≤ f ≤ 400 Hz: ±0,3% w.w. ± 0,1% w.p.
400 Hz < f ≤ 1 kHz: ±0,4% w.w. ± 0,2% w.p.
1 kHz < f ≤ 5 kHz: ±1,0% w.w. ± 0,5% w.p.
5 kHz < f ≤ 8 kHz: ±4,0% w.w. ± 1,0% w.p.
Dla DC należy dodać do wartości prądu ±1 mA, a do mocy czynnej: (±1 mA) x (wartość odczytaną napięcia)
Wyświetlanie
• Wyświetlacz: typu LED, 7-segmentowe wskaźniki
• Liczba wyświetlanych parametrów: 4
• Rozdzielczość wyświetlania:
Wartości innych niż scałkowane: 99999
Wartości scałkowanych: 999999
• Szybkość odświeżania wyświetlacza: od 200 ms ± 50 ms (w przybliżeniu 5 odświeżeń na sekundę) do 20 s (zmienia się zależnie od ustawienia liczy iteracji uśredniania)
Wejście zewnętrznego czujnika prądu (funkcja wbudowana)
• Wyprowadzenia: Gniazda BNC, izolowane, po 1 dla każdego kanału
• Przełączanie typu czujnika prądu: Wyłączone/Typ 1/Typ 2
Gdy typ czujnika ustawi się na „Wyłączone”, to doprowadzanie sygnału do wyprowadzeń zewnętrznego czujnika prądu jest ignorowane
• Opcjonalne czujniki prądu:
Typ 1:
9661 (500 A AC), 9669 (1000 A AC), 9660 (100 A AC), CT9667 (500 A/5000 A AC)
Typ 2: Są potrzebne: zasilacz 9555-10 i przewód połączeniowy L9217 – sprzedawane osobno
9272-10 (20 A/200 A AC), 9277 (20 A AC/DC), 9278 (200 A AC/DC), 9279* (500 A AC/DC), 9709 (500 A AC/DC), CT6862 (50 A AC/DC), CT6963 (200 A AC/DC), CT6865 (1000 A AC/DC) (*9279 nie ma znaku CE – nie jest oferowany przez Labimed Electronics)
• Podzakresy pomiarowe prądu: Auto/10 A/20 A/50 A (podzakres jest wskazywany na panelu wyświetlacza). Są wybierane przez użytkownika dla każdego układu pomiarowego (okablowania). Można je odczytywać bezpośrednio, ręcznie ustawiając wartość przekładni CT.
• Konfiguracja podzakresów mocy: Zależy od kombinacji podzakresów pomiarowych prądu i napięcia; od 60,000 W do 15,000 W (dotyczy to też VA, var)
• Dokładność pomiaru prądu i mocy czynnej: patrz tablica na str. 10 ulotki w pdf.
– f.s = w.p. = wartość pełnozakresowa
– Aby otrzymać dokładność pomiaru prądu lub mocy czynnej, dodać do powyższych wartości dokładności prądu i mocy czynnej dokładności użytego czujnika prądu
– Efektywny zakres pomiarowy oraz charakterystyki częstotliwościowe są zgodne z danymi technicznymi czujnika prądu
– Wartości prądu i mocy czynnej, dla których 0,1 Hz ≤ f < 10 Hz należy traktować jedynie jako orientacyjne
– Wartości mocy czynnej dla napięcia przekraczającego 200 V, dla którego 10 Hz ≤ f < 16 Hz należy traktować jedynie jako orientacyjne.
• Własności temperaturowe:
Prąd, moc czynna: ±0,08% w.p./°C (współczynnik temperaturowy przyrządu; w.p. = wartość pełnozakresowa przyrządu)
Dodać do powyższej wartości wartość współczynnika temperaturowego czujnika prądu.
• Wpływ współczynnika mocy:
– Przyrząd: ≤ ±0,15% w.p. (od 45 Hz do 66 Hz, przy współczynniku mocy = 0)
– Różnica faz prądu/napięcia układu wewnętrznego: ±0,086°

Dodać dokładność fazową czujnika prądy do powyższej różnicy faz napięcia/prądu układu wewnętrznego
• Dokładność pomiaru wartości szczytowej prądu:
– (Dokładność wejścia przyrządu służące do dołączenia zewnętrznego czujnika prądowego) + (±2,0% w.p.)
– Dodać do powyższej dokładności wartości wartość dokładności czujnika prądu
• Dokładność pomiaru harmonicznych
Patrz tablica na 10 ulotki w pdf.
– Aby otrzymać wartość dokładności prądu lub mocy czynnej, należy dodać dokładność czujnika prądu do wymienionych w tablicy dokładności prądu i mocy czynnej.
Wyjście przetwornika c/a (PW3336-02/-03)
• Liczba kanałów: 16
• konfiguracja: Przetwornik c/a 16-bitowy (znak polaryzacji plus 15 bitów
• Wyprowadzane parametry
– Od U1 do U3 (poziom napięcia) lub od u1 do u3 (przebieg wartości chwilowej napięcia) (przełączany)
– Od I1 do I3 (poziom prądu) lub od i1 do i3 (przebieg wartości chwilowej prądu) (przełączany)
– Od P1 do P3 (poziom mocy czynnej) lub od p1 do p3 (przebieg wartości chwilowej mocy (przełączany)
– Psum (poziom mocy czynnej) lub Hi-Psum (poziom mocy czynnej dużej szybkości) (przełączany)
Wyprowadzanie Psum i Hi-Psum nie jest dostępne (0 V), gdy używa się układu 1P2W. P12 jest wyprowadzana, gdy używa się układów 1P3W, 3P3W lub 3P3W2M, a P123 jest wyprowadzana, gdy używa się układów 3V3A, 3P3W3M lub 3P4W

– Od D/A1 do D/A3
: Wybór każdego z 3 kanałów lub wartości sumy dla napięcia, prądu, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej, współczynnika mocy, kata fazowego, całkowitych odkształceń napięcia/prądu harmonicznych, międzykanałowej różnicy faz sygnału podstawowego napięcia/prądu, współczynnika szczytu napięcia/prądu, mocy czynnej/prądu uśrednionych w czasie, tętnień napięcia/prądu, częstotliwości, skuteczności, całki prądu, całki mocy czynnej.
– Od Hi-P1 do Hi-P3 i od Hi-Psum (poziom mocy czynnej o dużej szybkości): ustawiony na AC+DC
W celu wyprowadzania innego poziomu, wybrać AC+DC, AC+DC Umn, DC, AC lub fnd.
• Dokładność wyprowadzania:
w.p.: Względem wartości znamionowej napięcia wyjściowego dla każdego wyprowadzanego parametrów:
Wyprowadzanie poziomu:
: (Dokładność pomiaru wyprowadzanego parametru) + (±0,2% w.p.)
Wyprowadzanie poziomu mocy o wysokiej szybkości:
: (Dokładność pomiaru wyprowadzanego parametru) + (±0,2% w.p.)
Wyprowadzanie przebiegu chwilowego:
: (Dokładność pomiaru wyprowadzanego parametru) + (±1,0% w.p.)

Chwilowe napięcie, chwilowy prąd: poziom wartości skutecznej
Chwilowa moc: poziom wartości średniej

• Pasmo wyprowadzanego sygnału: Wyprowadzanie przebiegu wartości chwilowej, wyprowadzanie poziomu mocy czynnej o dużej szybkości. Dokładność dla DC oraz dla od 10 Hz do 5 kHz jest zdefiniowana powyżej.
• Napięcie wyjściowe: Poziom wyjściowy:,br>
Napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, moc czynna/prąd uśrednione w czasie: ±2 V DC dla ±100% zakresu
Współczynnik mocy: ±2 V DC przy ±0,0000; 0 V DC przy ±1,0000

Kąt fazowy: 0 C DC przy 0,00°, ±2 V DC przy ±180,00°
Tętnienia napięcia/prądu, całkowite odkształcenia harmoniczne napięcia/prądu: +2 V DC przy 10,00
Częstotliwość: Zmienia się z wartością zmierzoną:
+2 V DC na 100 Hz w zakresie od 0,1000 Hz do 300,00 Hz
+2 V DC na 10 kHz w zakresie od 300,01 Hz do 30,000 kHz
+2 V DC na 100 kHz w zakresie od 30,001 kHz do 220,00 kHz

Sprawność: +2 V DC przy 200,00%
Całka prądu, całka mocy czynnej: ±5 V DC na (podzakres) x (ustawiony czas integracji)
Przebieg wyjściowy: 1 V w.p. względem 100% podzakresu
• Maksymalne napięcie wyjściowe: W przybliżeniu ±12 V DC

• Szybkość odświeżania wyprowadzania:
Poziom wyjściowy: Jest ustawiony na 200 ms ±50 ms (ok. 5 razy na sekundę). Szybkość odświeżania nie zależy od liczby iteracji uśredniania) oraz od operacji ustawiania i zamrażania bieżącego wskazania (hold)
Wyprowadzanie przebiegu: Ok. 11,4 µs (ok. 87,5 kHz)
Poziom P o dużej szybkości: Odświeżanie raz na jeden okres dla przebiegu wejściowego ustawionego jako źródło synchronizacji
• Czas odpowiedzi:
– Poziom wyjściowy: ≤ 0,6 s (gdy sygnał wejściowy zmienia się nagle z 0% do 90% lub 100% do 10%, czas niezbędny w celu spełnienia zakresu dokładności)
– Wyprowadzanie przebiegu: ≤ 0,2 ms
– Wyprowadzanie poziomu mocy czynnej o dużej szybkości: 1 okres
Sterowanie zewnętrzne (funkcja wbudowana)
• Funkcje: start/stop całkowania, reset całkowania oraz zamrożenie wskazania przez zewnętrzne sterowanie
• Zewnętrzne sterowanie: Poziom sygnału wejściowego: od 0 do 5 V (poziom CMOS o dużej szybkości lub zwarcie [Lo}/rozwarcie [Hi])
Funkcje: Patrz tablica na str. 10 ulotki w pdf.

Interfejs GPIB (PW3336-01/-03)
• Metoda: Zgodność z IEEE488,1 1978, patrz IEEE488.2 1987
– Funkcje interfejsu: SH1, AH1, T6, T4, SR1, RL1, PP), DC1, C0
– Zdalne sterowanie przez sterownik
• Adresy: od 00 do 30.
Interfejs RS-232C (funkcja wbudowana)

• Złącze: Złącze D-Sub z 9 wyprowadzeniami x 1 szt.
• Parametry transmisji: Pełny dupleks, synchronizacja startu-stopu, liczba bitów stopu: 1 (ustawiona na stałe), liczba bitów danych: 8 (ustawiona na stałe), bit parzystości: brak, zdalne sterowanie przez sterownik
• Przepływność: 9600 bit/s / 38400 bit/s
Interfejs LAN (funkcja wbudowana)
• Złącze: złącze RJ-45 x 1 szt.
• Dane techniczne elektryczne: Zgodność z IEEE802.2
• Metoda transmisji: 10BASE-T/100BASE-TX (wykrywanie automatyczne)
• Protokół: TCP/IP
• Funkcje: Serwer HTTP (zdalne sterowanie, uaktualnianie oprogramowania firmowego); dedykowane porty (sterowanie za pomocą rozkazów, przesyłanie danych), zdalne sterowanie za pomocą sterownika (zaświeca się lampka REMOTE)
OGÓLNE DANE TECHNICZNE
• Otoczenie pracy: pomieszczenia zamknięte, wysokość do 2000 m, stopień zanieczyszczenia 2
• Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy: od 0 do 40°C, ≤80% (brak kondensacji)

• Zakres temperatur i wilgotności względnych składowania: od -10 do 50°C, ≤80% (brak kondensacji)

• Wytrzymałość izolacji: 4290 V skuteczne (graniczny wykrywany prąd upływowy: 1 mA)
Między gniazdami pomiarowymi napięcia a (obudową, interfejsem i gniazdami wyjściowymi)
Między gniazdami pomiarowymi prądu a (obudową, interfejsem i gniazdami wyjściowym)
Między gniazdami pomiarowymi napięcia a gniazdami pomiarowymi prądu
• Maksymalne napięcie znamionowe do masy:
Gniazdo pomiarowe napięcia, gniazdo pomiarowe prądu
Kategoria pomiarowa III 600 V (przewidywane przepięcia przejściowe 6000 V)
Kategoria pomiarowa II 600 V (przewidywane przepięcia przejściowe 6000 V)
Maksymalne napięcie wejściowe: Między gniazdami pomiarowymi napięcia U: 1000 V, ±1500 V szczytowe
• Maksymalny prąd wejściowy: Między gniazdami pomiarowymi prądu +/-I: ±70 A, ±100 A szczytowy
• Normy: Bezpieczeństwo: EN61010, kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): EN61326 klasa A/EN61000-3-3

• Zasilanie: Napięcie znamionowe: od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz
• Znamionowy pobór mocy: ≤ 40 VA

• Wymiary: ok. 305 x 132 x 256 [mm] (bez elementów wystających)
• Masa: 5 kg
• Akcesoria: zasilający przewód sieciowy, przewodnik pomiarowy, instrukcja obsługi
• Wykonania: PW3336 (wykonanie podstawowe), PW3336-01 (z GPIB), PW3336-02 (z wyjściem przetwornika c/a), PW3336-03 (z GPIB i wyjściem przetwornika c/a)

• Uwaga: jest też dostępna też wersja trzykanałowa PW3337

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.