Polityka prywatności

/
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ARVENS JULIAN JUSTYŃSKI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i jest ona źródłem obowiązków dla ARVENS Julian Justyński.
  Dla Usługobiorców oraz Klientów Sklepu Internetowego Metris.pl, którzy powierzają nam swoje dane osobowe, stanowi zbiór informacji związanych z ich prywatnością i bezpieczeństwem, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane. Polityka prywatności przedstawia również informację na temat odbiorców Państwa danych, celu w jakim one zostaną przetworzone, okresu przez jaki te dane będą przetwarzane oraz informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz możliwości ewentualnego wniesienia skargi.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem ARVENS Julian Justyński w tym Sklepu Internetowego Metris.pl jest: ARVENS Julian Justyński z siedzibą w Płocku 09-410 przy ul. Armii Krajowej 10 lok. 11 (jest to zarówno adres siedziby jak i adres do doręczeń).
  NIP: 971-053-45-14; REGON: 611064027.
  Dane kontaktowe: ARVENS Julian Justyński, 09-410 Płock ul. Armii Krajowej 10 lok. 11, tel. 501-382-073, 501-457-442; e-mail:
  arvens@arvens.plmetris@metris.pl; strony www: arvens.pl, metris.pl.
 3. PODSTAWA PRAWNA
  W związku z prowadzoną działalnością, ADO zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
  2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. DEFINICJE I INFORMACJE
  4.1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.
  4.2. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
  4.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4.4. Usługobiorca lub Klient – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych przez ARVENS Julian Justyński.
  4.5. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: arvens@arvens.pl lub drogą pisemną na adres
  korespondencyjny: ARVENS Julian Justyński, ul. Armii Krajowej 10 lok.
  11, 09-410 Płock.
  4.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których one dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania. Ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  5.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
  5.2. Możliwi odbiorcy danych osobowych:
  5.2.1. W przypadku Klientów, którzy korzystają ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  5.2.2. W przypadku Usługobiorców i Klientów, dla których Administrator wystawia faktury VAT,  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe do wybranego biura księgowego, prowadzącego obsługę rachunkową. Z wybranym biurem księgowym Administrator zawarł stosowną umowę o przetwarzanie danych osobowych.
  5.2.3. W przypadku firm, od których Administrator otrzymał fakturę VAT, rachunek lub inne dokumenty księgowe,  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe do wybranego biura księgowego, prowadzącego obsługę rachunkową. Z wybranym biurem księgowym Administrator zawarł stosowną umowę o przetwarzanie danych osobowych.
  5.2.4. Administrator zawarł również stosowną umowę o przetwarzanie danych osobowych z podmiotem zapewniającym usługi poczty elektronicznej, prowadzenie stron www.arvens.pl oraz sklepu internetowego www.metris.pl, w celu pełnego bezpieczeństwa danych osobowych Usługobiorców i Klientów.
  5.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,  numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  5.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne i może być niezbędne do zawarcia i realizacji usługi sprzedaży.
 6. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  6.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę lub Sklep Internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).
  Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
  6.2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  6.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony lub Sklepu Internetowego w następujących celach:
  6.3.1. identyfikacji Usługobiorców,
  6.3.2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, 6.3.3. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego, 6.3.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego, 6.3.5. badania cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu Internetowego poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.), 6.4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  6.5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  6.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
  6.7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym.
  Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 7. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  7.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.
  7.2. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości realizacji tej usługi.
  7.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji usługi sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej realizacją.
  7.4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Usługobiorcy lub Klienta także po zakończeniu usługi sprzedaży, zakończeniu współpracy lub cofnięcia zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
  7.5. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  7.6. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7.7. Dane osobowe, przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora (pracownicy ARVENS Julian Justyński) lub przetwarzający dane, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy o przetwarzanie danch osobowych oraz firmy realizujące usługi pocztowe i kurierskie.
 8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  8.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8.2. Usługobiorca lub Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:
  8.2.1 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych,
  8.2.2 prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
  8.2.3 prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,
  8.2.4 prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
  8.2.5 prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą oraz ich przechowywania lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
  8.2.6 prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer,
  8.2.7 prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  8.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora, wskazany na wstępie niniejszej Polityki.
 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  Jednym z naszych najważniejszych celów jest ochrona danych osobowych naszych Usługobiorców i Klientów. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i korzystamy tylko ze sprawdzonych współpracowników. Jednak pamiętaj, aby osobiście chronić własne dane.
  Pamiętaj, aby chronić swój komputer i telefon z dostępem do Internetu, chroń hasła, wybieraj unikalne hasła, wylogowywuj się za każdym razem, staraj się nie zapamiętywać w przeglądarce haseł we własnym komputerze, a już na pewno nie w obcym. Po prostu dbaj o zdrowe zasady korzystania z danych dostępowych do swoich danych.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.